Saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

9. oktobra 2012. godine

ističe rok za podnošenje zahteva za upis u evidencije državljanstva Republike Srbije

Broj: 259/12

3. avgust 2012. godine

U skladu sa članom 52. Zakona o državljanstvu Republike Srbije državljaninom Republike Srbije smatra se i državljanin SFRJ koji je na dan 27. februara 2005. godine imao državljanstvo druge republike SFRJ, odnosno državljanstvo druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ i prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije u trajanju od najmanje devet godina, kao i crnogorski državljanin koji je na dan 3. juna 2006. godine, imao prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, ako podnese pismenu izjavu da se smatra državljaninom Republike Srbije i zahtev za upis u evidenciju državljana Republike Srbije.

Veći broj građana iz ove kategorije, koji žive na teritoriji Republike Srbije svoj državljanski status još uvek nije rešio.

Obaveštavamo da, 9. oktobra 2012. godine ističe rok za podnošenje zahteva za upis u evidencije državljanstva Republike Srbije, odnosno prestaju da važe uslovi koji su lakši da bi se steklo državljanstvo Republike Srbije, a za građane koji imaju prijavljeno prebivalište. Posle ovog datuma građani koji ne budu podneli zahtev za sticanje državljanstva tretiraće se kao stranci.

Apelujemo na građane da iskoriste ovaj rok i da u policijskim stanicama u kojima imaju prijavljeno prebivalište podnesu zahtev za sticanje državljanstva za koji je propisana taksa od 1.910,00 dinara. Ukoliko ne podnesu zahtev, ovi građani će se naći u situaciji da ne mogu ostvariti pravo na ličnu kartu, putnu ispravu, niti će moći ostvarivati neko drugo građansko pravo iako imaju prijavljeno prebivalište i izdatu ličnu kartu.

Posle 09. oktobra 2012. godine, građani će moći da podnose zahteve pod drugim zakonskim osnovama pri čemu je taj postupak složeniji, zahteva strožije uslove i duže traje, i iznos takse je 15.280,00 dinara.

Državljanin bivše SFRJ koji na dan 27.02.2005. godine ima državljanstvo druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanstvo druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ i prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije u trajanju od najmanje devet godina, uz zahtev, prilaže i:

1. čitko popunjen zahtev (obrazac se može dobiti u policijskim stanicama)

2. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci)

3. uverenje o državljanstvu države čiji je podnosilac državljanin (ne starije od 6 meseci)

4. izvod iz matične knjige venčanih (za lica koja su venčana)

5. fotokopija dokumenta sa fotografijom (lična karta ili pasoš)

6. uverenje o prebivalištvu

7. potpisana izjava da Republiku Srbiju smatra svojom državom (na propisanom obrascu, koji se može dobiti u policijskoj stanici)

8. za dete starije od 14 godina potrebno je njegovo prisustvo, radi davanja saglasnosti

9. dokaz o uplaćenoj taksi

Informacija

Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju iz Novog Sada (HCIT-a)

za izbjeglice

Ovo saopštenje se ne odnosi na izbjeglice u Republici Srbiji, već na državljane drugih republika bivše SFRJ koji su se naselili u Republiku Srbiju prije oružanih sukoba i raspada SFRJ i dobili ličnu kartu izdatu od MUP-a Republike Srbije (staru ne novu biometrijsku kartu ili plavi a ne novi crveni biometrijski pasoš).

Za pomoć u pribavljanju dokumenata iz zemlje porijekla (neke od bivših jugoslovenskih republika) možete se obratiti HCIT-u na adresu:

HCIT

21000 Novi Sad

Vojvođanskih brigada 17

Tel. 021/528 132 ili 520 030

E-mail: office@hcit.rs

share