Vlada Republike Srbije je imenovala nove članove Komisije za azil

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o azilu („Službeni glasnik RS”, broj 109/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA AZIL

U Komisiju za azil imenuju se:

1. za predsednika:

– Jovo Puletić, dipl. pravnik, pomoćnik načelnika Uprave granične policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

2. za članove:

1) Mirjana Kecman, dipl. pravnik, samostalni savetnik u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo,

2) Slavica Stišović, dipl. pravnik, viši savetnik u Ministarstvu pravde i državne uprave,

3) Bojan Anđelković, dipl. pravnik, direktor Sektora za opšte poslove u Preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbijaˮ akcionarsko društvo, Beograd,

4) dr Vladimir Đurić, dipl. pravnik, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo u Beogradu,

5) Nataša Gudović, dipl. pravnik, viši savetnik u Ministarstvu zdravlja,

6) Rade Drobac, dipl. pravnik, načelnik Odeljenja za migracionu politiku, dijasporu i socijalne sporazume u Ministarstvu spoljnih poslova,

7) Jovan Ćosić, dipl. pravnik, viši savetnik u Ministarstvu pravde i državne uprave,

8 ) doc. dr Ivana Krstić, dipl. pravnik, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

24 Broj: 119-6141/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

 

share